Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatelem a majitelem webových stránek je Srdce Otvovic z.s., Otvovice 148 273 27 Otvovice, IČO: 05659001, DIČ: CZ05659001.

 1. Zakoupením vstupenky divák vyjadřuje akceptaci návštěvního řádu a obchodních podmínek Srdce Otvovic z.s., uvedených v odstavci 2. až 25.
 2. Zakoupení vstupenky dává divákovi oprávnění ke vstupu do společenského domu Srdce Otvovic z.s na konkrétní akci, kterou vstupenka deklaruje.
 3. Společenský dům Srdce Otvovic z.s je oprávněn, v reakci na mimořádné vlivy, změnit plánovaný program.
 4. Zakoupené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje a duplikáty nevydávají. Divák je povinen zkontrolovat při převzetí vstupenky správnost údajů na ní uvedených. Společenský dům Srdce Otvovic z.s si vyhrazuje právo nepřijímat pozdější reklamace vstupenek.
 5. Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení, nebo pokud při přesunutém termínu představení divák nemůže zajistit svou účast na akci. Informace o změnách termínů vydává obchodní oddělení společenského domu.
 6. Vstupenky zakoupené hromadnou objednávkou lze při změně nebo zrušení představení vyměnit či vrátit pouze po domluvě s paní Evo Jednorožcovou.
 7. Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování apod.) se neposkytuje.
 8. Pokud dojde ke zrušení akce, bude každý divák, který si pořídil vstupenku prostřednictvím internetového prodeje, upozorněn o zrušení akce a obeznámen jakým způsobem je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného. Upozornění zajistí zprostředkovatel prodeje, tj. buď obchodní oddělení Společenského domu Srdce Otvovic z.s,. Divák, který si pořídil vstupenku osobně, musí sledovat změny na webu divadla (www.srdceotvovic.cz).
 9. Pokud dojde k přesunutí akce na pozdější termín, bude každý divák, který si pořídil vstupenku, upozorněn na přesun akce. Divák pak může volit mezi ponecháním si vstupenky při akceptaci nového termínu nebo vrácením vstupného. Upozornění na změnu termínu akce zajistí zprostředkovatel prodeje, tj. obchodní oddělení. Divák, který si pořídil vstupenku osobně, musí sledovat změny na webu společenského domu (www.srdceotvovic.cz).
 10. Divák musí vrácení vstupného řešit vždy u toho typu prodeje (osobní odběr či web), u kterého si vstupenku pořídil.
 11. Oprávnění ke vstupu do divadla je vztažné ke všem akcím pořádaným ve společenském domě (činohry, muzikály, koncerty atd.).
 12. Divák má právo na zaslání upozornění e-mailem s připomínkou doby platnosti rezervace, s připomínkou data konání akce, na kterou má vstupenku a na aktuální informace v případě změny představení.
 13. Divák má nárok na informace o novinkách divadla prostřednictvím newsletteru.
 14. Mimořádné akční nabídky se nevztahují na již prodané vstupenky.
 15. V případě uplatnění nároku na mimořádnou akční nabídku musí divák svůj požadavek nahlásit předem. Nelze tuto nabídku požadovat zpětně.
 16. Ztracenou vstupenku nelze nahradit duplikátem. Ve výjimečných případech lze za poplatek 100,- Kč požádat obchodní oddělení o vystavení duplikátu. Toto lze jen za podmínky, že s jistotou lze vyloučit duplicitu rezervace místa.
 17. Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní.
 18. Pořizování audio-video záznamů v průběhu představení/koncertů je zakázáno.
 19. Rezervace je platná 7 dnů od data objednávky. V případě rezervace na představení konaná v době do 14 dnů od data objednávky je její platnost 3 dny. V případě akce konané do 7 dní od data objednávky je rezervace možná na 2 dny. V den konání akce rezervace možná není.
 20. Vstupenky rezervované a určené k vyzvednutí ve společenském domě je nutno vyzvednout nejpozději 60 minut před představením.
 21. Nevyzvednuté rezervace se automaticky ruší a vstupenky jsou uvolněny zpět do volného prodeje.
 22. Opakovaným nevyzvedáváním rezervací (třikrát a víc) si pořadatel vyhrazuje právo je bez upozornění rušit.
 23. Dárkový poukaz může jeho držitel uplatnit ve Společenském domě Srdce Otvovic z.s na obchodním oddělení divadla na e-mailové adrese: vstupenky@srdceotvovic.cz nebo na domovských stránkách na webu: www.srdceotvovic.cz. V obou posledně jmenovaných případech musíte operovat s unikátním číslem dárkového poukazu.
 24. Dárkový poukaz lze proměnit za vstupenku nebo vstupenky v rámci jednoho nákupu, nikoliv po částech. V rámci jednoho nákupu lze uplatnit více dárkových poukazů, jejichž nominální hodnota se sčítá. Zakoupený dárkový poukaz nelze vrátit. Pokud je nominální hodnota dárkového poukazu vyšší než hodnota zakoupených vstupenek, rozdíl se v penězích nevrací. Je-li nominální hodnota dárkového poukazu nižší než hodnota zakoupených vstupenek, rozdíl je nutné doplatit.
 25. Platnost dárkového poukazu je 180 dní ode dne nákupu.
 26. Dárkový poukaz lze uplatit na veškerá představení ve společesnkém domě Srdce Otvovic z.s..
 27. V den konání představení nemůže společenský dům akceptovat e-mailové objednávky.
 28. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení na Českou obchodní inspekci.
 29. Informace o zpracování osobních údajů společnosti Srdce Otvovic z.s. naleznete ZDE.

GDPR

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Srdce Otvovic s.z. IČO: 05659001 se sídlem Otvovice 148 273 27 Otvovice (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Otvovice 148 273 27 Otvovice

email: vstupenky@srdceotvovic.cz

telefon: +420 737 006 558

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 20 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • podílející se na zajištění provozu služeb,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správcem osobních údajů je Srdce Otvovic z.s., Otvovice 148 273 27 Otvovice, IČO: 05659001, DIČ: CZ05659001. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Datové úložiště je v centrálním serveru, který je umístěn v prostorách Srdce Otvovic z.s., Otvovice 148 273 27 Otvovice v uzamčené místnosti v uzamčeném boxu, přístupném jen pověřeným zpracovatelem dat, společností: Time2grow.cz IČO: 00951161, která má přístup přihlašovacím jménem a heslem a která pracuje v režimu, který je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Dále jsou v souladu s tímto nařízením listinné dokumenty, které obsahují osobní údaje, zabezpečeny v prostorách uzamčeného archívu, přístupnému jen osobám pověřeným, které jsou v souladu s GDPR náležitě proškoleny a které mohou s dokumenty pracovat jen v řízeném procesu. 
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Přejít nahoru